wersja mobilna
Online: 524 Niedziela, 2017.01.22
W katalogu znajduje się: 1259 firm i 7846 produktów
ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań (woj. wielkopolskie)

tel. 61 850 49 89
faks. 61 852 63 76

www: www.ilim.poznan.pl/LA
E-mail: LA@ilim.poznan.pl

Kategorie Firmy - ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

Projektowanie i badania » Biura inżynierskie » Laboratoria pomiarowe i badawcze » Produkcja » Obudowy urządzeń elektronicznych »
Złóż ofertę
Wizyt: 16018

O FIRMIE

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz badania bezpieczeństwa ich użytkowania (LVD).

Podstawowe Informacje o laboratorium
Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości wg. PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku a obecnie jest także notyfikowane przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy Nr 2004/108/EC (dawniej 89/336/EEC) dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC, dyrektywy Nr 1999/5/EC dotyczącej sprzętu radiowego i urządzeń terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, tzw. dyrektywa RTTE oraz dyrektywy Nr 2006/95/EC (dawniej 73/23/EEC) dotyczącej sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięć, tzw. dyrektywa LVD, które są powiązane ze znakowaniem CE. Laboratorium wyposażone jest w samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury. Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić: pomiar emisji napięć, mocy i pól zaburzeń, harmonicznych prądu i migotań światła oraz badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - EN 61000-4-2, odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - EN 61000-4-3, odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - EN 61000-4-4, odporności na zaburzenia udarowe (surge) - EN 61000-4-5, odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - EN 61000-4-6, odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - EN 61000-4-8, odporności na impulsowe pole magnetyczne - EN 61000-4-9 oraz odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - EN 61000-4-11. Są one powoływane przez normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.
O jakości laboratorium świadczy jednak przede wszystkim jego wykwalifikowany personel, który od lat wykonuje badania dla zadowolonych klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Pracownicy laboratorium ILiM uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (International Electrotechnical Commission) IEC TC 77 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (Comite International Special des Pertutbations Radioelectriques CISPR). Instytut jest członkiem ETSI oraz posiada sukcesy na arenie międzynarodowej: koordynował prace sieci tematycznej FOR-EMC Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive FOR-EMC (forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę nt. kompatybilności elektromagnetycznej), składającej się z 26 podmiotów z 20 krajów europejskich. Program był finansowany przez Komisję Europejską i miał na celu przygotowanie laboratoriów badawczych z krajów kandydujących UE do wdrażania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Szeroka działalność normalizacyjna i badawcza oraz uczestnictwo w wielu konferencjach EMC w kraju i za granicą pozwalają na pozyskiwanie aktualnej wiedzy, co jest szczególnie ważne w prowadzonych badaniach urządzeń dla Przedsiębiorców.
Oferowane analizy wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym i stanowią podstawę dla procesu certyfikacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

Oferujemy badania w zakresie:

  • kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  • bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń informatycznych
  • narażeń klimatycznych

Ponadto pomagamy w zakresie:

  • przygotowania deklaracji zgodności i oznakowania CE
  • sporządzania dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF)
  • poprawy urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagi:

kompatybilność elektromagnetyczna, EMC, znak CE, oznaczenie CE, oznakowanie EMC, badania EMC, laboratorium EMC, deklaracja zgodności, certyfikat EMC, certyfikat CE, norma zharmonizowana, pomiary, emisja, odporność, zakłócenia, zaburzenia, pole elektromagnetyczne, nowe podejście, dyrektywa 2004/108/WE, burst, surge, ESD, EMI, RF, badania kompatybilności elektromagnetycznej, testy EMC

electromagnetic compatibility, EMC, CE mark, CE marking, EMC testing, EMC laboratory, declaration of conformity, EMC certificate, harmonised standard, measurement, emission, immunity, interference, disturbance, electromagnetic field, new approach, 2004/108/EC directive, burst, surge, ESD, EMI, RF

 

 

Galeria